Thành viên
 
 
 
Xây dựng ứng dụng tin tức đơn giản với ASP.NET 2.0
  Trung bình: 2.8 (Đã có 53 lượt đánh giá)
   25/10/2007 05:16 PM

Chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu sơ lược về mô hình phát triển thông dụng 3 lớp, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thiết kế ứng dụng theo mô hình này. Trong bài viết này không có tham vọng trình bày lại chi tiết mô hình thiết kế ứng dụng đa lớp/tầng là như thế nào. Chỉ tóm tắt ngắn gọn lại những điểm chính của mô hình 3 lớp, mà cụ thể là 3 lớp logic.  

Mô hình 3 lớp (3 layers)

Trong phát triển ứng dụng, để dễ quản lý các thành phần của hệ thống, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi, người ta hay nhóm các thành phần có cùng chức năng lại với nhau và phân chia trách nhiệm cho từng nhóm để công việc không bị chồng chéo và ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ trong một công ty bạn có từng phòng ban, mỗi phòng ban sẽ chịu trách nhiệm một công việc cụ thể nào đó, phòng này không được can thiệp vào công việc nội bộ của phòng kia như Phòng tài chính thì chỉ phát lương, còn chuyện lấy tiền đâu phát cho các anh phòng Marketing thì các anh không cần biết. Trong phát triển phần mềm, người ta cũng áp dụng cách phân chia chức năng này. Bạn sẽ nghe nói đến thuật ngữ kiến trúc đa tầng/nhiều lớp, mỗi lớp sẽ thực hiện một chức năng nào đó, trong đó mô hình 3 lớp là phổ biến nhất. 3 lớp này là gì? Là Presentation, Business Logic, và Data Access. Các lớp này sẽ giao tiếp với nhau thông qua các dịch vụ(services) mà mỗi lớp cung cấp để tạo nên ứng dụng, lớp này cũng không cần biết bên trong lớp kia làm gì mà chỉ cần biết lớp kia cung cấp dịch vụ gì cho mình và sử dụng nó mà thôi.

Lưu ý: Các bạn không nên nhầm lẫn khái niệm lớp(layer) trong phần này với khái niệm lớp(class) của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Presentation Layer

Lớp này làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng. Lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp Business Logic cung cấp. Trong .NET thì bạn có thể dùng Windows Forms, ASP.NET hay Mobile Forms để hiện thực lớp này.

Trong lớp này có 2 thành phần chính là User Interface Components và User Interface Process Components.

UI Components là những phần tử chịu trách nhiệm thu thập và hiển thị thông tin cho người dùng cuối. Trong ASP.NET thì những thành phần này có thể là các TextBox, các Button, DataGrid...

UI Process Components: là thành phần chịu trách nhiệm quản lý các qui trình chuyển đổi giữa các UI Components. Ví dụ chịu trách nhiệm quản lý các màn hình nhập dữ liệu trong một loạt các thao tác định trước như các bước trong một Wizard...

Lưu ý : lớp này không nên sử dụng trực tiếp các dịch vụ của lớp Data Access mà nên sử dụng thông qua các dịch vụ của lớp Business Logic vì khi bạn sử dụng trực tiếp như vậy, bạn có thể bỏ qua các ràng buộc, các logic nghiệp vụ mà ứng dụng cần phải có.

Business Logic Layer

Lớp này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, sử dụng các dịch vụ do lớp Data Access cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho lớp Presentation. Lớp này cũng có thể sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp thứ 3 (3rd parties) để thực hiện công việc của mình(ví dụ như sử dụng dịch vụ của các cổng thanh tóan trực tuyến như VeriSign, Paypal...).

Trong lớp này có các thành phần chính là Business Components, Business Entities và Service Interface.

Service Interface là giao diện lập trình mà lớp này cung cấp cho lớp Presentation sử dụng. Lớp Presentation chỉ cần biết các dịch vụ thông qua giao diện này mà không cần phải quan tâm đến bên trong lớp này được hiện thực như thế nào.

Business Entities là những thực thể mô tả những đối tượng thông tin mà hệ thống xử lý. Trong ứng dụng chúng ta các đối tượng này là các chuyên mục(Category) và bản tin(News). Các business entities này cũng được dùng để trao đổi thông tin giữa lớp Presentation và lớp Data Access.

Business Components là những thành phần chính thực hiện các dịch vụ mà Service Interface cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra các ràng buộc logic(constraints), các qui tắc nghiệp vụ(business rules), sử dụng các dịch vụ bên ngoài khác để thực hiện các yêu cầu của ứng dụng.

Trong ứng dụng của chúng ta, lớp này sẽ chứa các thành phần là CategoryService và NewsService làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ quản lý chuyên mục và các bản tin (thêm, xóa, sửa, xem chi tiết, lấy danh sách...).

Data Access Layer

Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng. Thường lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle,... để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong lớp này có các thành phần chính là Data Access Logic, Data Sources, Servive Agents).
Data Access Logic components (DALC) là thành phần chính chịu trách nhiệm lưu trữ vào và truy xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu - Data Sources như RDMBS, XML, File systems.... Trong .NET Các DALC này thường được hiện thực bằng cách sử dụng thư viện ADO.NET để giao tiếp với các hệ cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng các O/R Mapping Frameworks để thực hiện việc ánh xạ các đối tượng trong bộ nhớ thành dữ liệu lưu trữ trong CSDL. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thư viện O/R Mapping này trong một bài viết khác.

Service Agents là những thành phần trợ giúp việc truy xuất các dịch vụ bên ngòai một cách dễ dàng và đơn giản như truy xuất các dịch vụ nội tại.

Chúng ta đã tìm hiểu qua các lớp của mô hình 3 lớp. Lý thuyết hơi nhiều một chút có thể làm bạn khó hiểu vì khả năng trình bày có hạn, nên bây giờ thử tìm hiểu một qui trình cụ thể hơn để biết các lớp này giao tiếp với nhau như thế nào. Ví dụ trong ứng dụng của chúng ta có thao tác tạo một chuyên mục mới, thì các lớp sẽ ltương tác với nhau như sau:

Lớp Presentation

- Trình bày một web form, có các text box cho phép người sử dụng nhập tên và mô tả cho chuyên mục
- Khi người dùng nhấn nút tạo trên form này, ứng dụng sẽ thực hiện việc tạo một Business Entity Category mới như đoạn code sau minh họa:

public void CreateNewCategory()
{
Category category = new Category();
category.Name = name.Text;
category.Description = description.Text;

// sử dụng dịch vụ do lớp Business cung cấp để tạo chuyên mục
CategoryService.CreateCategory(category);
}


Lớp
Business Logic

Để cung cấp dịch vụ tạo một chuyên mục, thành phần CategoryService sẽ cung cấp hàm sau:

public static void CreateCategory(Category category)
{
// kiểm tra xem tên khóa của chuyên mục đã tồn tại chưa?
...
// kiểm tra tên khóa của chuyên mục có hợp lệ không?
...
// sử dụng DV của lớp Data Access để lưu chuyên mục mới này vào CSDL
CategoryDAO categoryDAO = new CategoryDAO();
categoryDAO.CreateCategory(category);
}


Lớp Data Access

Tương tự, để cung cấp dịch vụ lưu một chuyên mục mới vào CSDL, thành phần CategoryDAO sẽ cung cấp hàm sau (sử dụng ADO.NET để kết nối với CSDL):
public void CreateCategory(Category category)
{
// tạo connection
...
// tạo command, khởi tạo các tham số...
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@KeyName", category.KeyName));
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Name", category.Name));
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Description", category.Description));
// lưu dữ liệu
command.ExecuteNonQuery();
}

Phân tích và thiết kế

Ứng dụng của chúng ta sẽ viết bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server 2000/2005. Ngôn ngữ được dùng là C#.

Chúng ta đã tìm hiểu qua các thành phần chính trong mô hình 3 lớp, giờ đến lúc bắt tay vào thiết kế các thành phần đó cho ứng dụng tin tức của chúng ta. Trong ứng dụng tin tức mà chúng ta đã tìm hiểu yêu cầu qua bài viết trước, chúng ta thấy có hai đối tượng thông tin chính mà chúng ta cần quản lý là các chuyên mục(category) và tin tức(news). Ứng dụng quản lý của chúng ta sẽ thu thập những đối tượng dữ liệu này từ người dùng(phóng viên, biên tập viên) và trình bày lại cho người sử dụng khác xem(độc giả). Giờ chúng ta bắt tay vào thiết kế các thành phần Business Entities.
Business Entities

Ứng dụng của chúng ta sẽ bao gồm 2 entity chính là Category và News.

Trước hết là Category. Một chuyên mục (Category) sẽ gồm những thông tin sau:

CategoryId: Mã chuyên mục - sẽ được sinh tự động khi tạo mới
Name: Tên chuyên mục. VD: Vi tính, Kinh tế...
KeyName: Tên gợi nhớ dùng để phân biệt chuyên mục với nhau (không được trùng nhau). VD với VNExpress bạn sẽ thấy có Vi-tinh, Suc-khoe...
Description: Mô tả cho chuyên mục. VD: Description cho Vi-tinh là: thông tin mới nhất về công nghệ thông tin của Việt Nam và thế giới...
Picture: Hình ảnh đại diện cho chuyên mục

Trong ứng dụng đơn giản này, chúng ta chỉ thiết kế chuyên mục có một cấp, không có các chuyên mục con, cháu... Và ứng dụng này cũng không có phần quản lý các nhà biên tập viên, nhà báo và cơ chế cấp quyền hạn duyệt bài, gửi bài...Tôi dành phần này cho các bạn phát triển thêm, nhưng tôi cũng sẽ gợi ý cho các bạn cách thiết kế trong phần mở rộng ứng dụng.

Tiếp theo là News. Mỗi một bản tin sẽ có các thông tin sau:

NewsId: mã bản tin. Sẽ được sinh tự động khi tạo mới.
Title: tiêu đề chính của bản tin. VD: Microsoft tuyên bố phá sản!
Subtitle: tiêu đề phụ của bản tin. VD: Bill Gates từ chức!
Excerpt: phần giới thiệu ngắn gọn của bản tin
Authors: danh sách tác giả bản tin. VD: Nguyễn Văn A, Hoàng Thị B
Keywords: danh sách từ khóa chính trong bản tin dùng để tìm kiếm. VD: Microsoft, broken
Body: Đây là phần nội dung chính của bản tin.
Picture: Hình ảnh minh họa cho bản tin.
CreationTime: Ngày giờ tạo bản tin
LastModificationTime: Ngày giờ chỉnh sửa cuối cùng của bản tin
PublishedTime: Ngày giờ bản tin được đăng
TotalViews: Tổng số lượt người xem bản tin
TotalRates: Tổng số lượt người đánh giá bản tin
Rate: Điểm đánh giá trung bình của bản tin
Status: Trạng thái hiện tại của bản tin. Có thể là Writting(Đang viết), Approving(Đang chờ duyệt), Published(Đã được đăng)

Business Service Components

Bước tiếp theo chúng ta sẽ phân tích và thiết kế các Business Service Components. Các thành phần này sẽ làm nhiệm vụ chính cung cấp các dịch vụ cho lớp Presentation dùng để lấy và lưu trữ thông tin.

Lớp CategoryService

Chúng ta cần những thao tách chính trên đối tượng dữ liệu Category:
Tạo mới - CreateCategory(Category category)
Cập nhật - UpdateCategory(Category category)
Xóa - DeleteCategory(int categoryId)
Lấy thông tin chi tiết - GetCategory(int categoryId)
Lấy danh sách các category - GetCategories()
Kiểm tra một Key xem có trong database chưa - CheckKey(string keyName). Thao tác này dùng để kiểm tra xem khi tạo mới một category thì KeyName đã tồn tại trong hệ thống chưa. Thao tác này có thể dùng trên lớp Presentation để kiểm tra và thông báo lỗi cho người dùng khi họ nhập một tên khóa đã có trong hệ thống

Lưu ý: Chúng ta sẽ thực hiện các business logic của hệ thống trong lớp này.


Tương tự đối với lớp NewsService, dựa trên những gì yêu cầu chúng ta phân tích ở bài viết đầu tiên, chúng ta cần những thao tác chính sau đây trên đối tượng News:
Tạo mới - CreateNews(News news)
Cập nhật - UpdateNews(News news)
Xóa - DeleteNews(int newsId)
Lấy thông tin chi tiết - GetNews(int newsId)
Lấy danh sách các bản tin thuộc một chuyên mục nào đó, sắp xếp theo tin mới nhất - GetNewsOfCategory(int categoryId, int page, int pageSize, out int totalRecords)
Cập nhật số lần xem của một bản tin - UpdateTotalViews(int newsId)
Cập nhật đánh giá cho một bản tin - UpdateRate(int newsId, int rate)
Tìm bài viết dựa trên từ khóa - SearchNews(string keyWords, int page, int pageSize, out int totalRecords)

Trong các hàm trên, các bạn chú ý đến hàm GetNewsOfCategory. Trong hàm này có các tham số dùng để phân trang các bản tin. Chúng ta cần đến chức năng này vì khi trình bày trên trang tin, chúng ta chỉ trình bày một số lượng có hạn các bản tin của một chuyên mục nào đó chứ không thể trình bày tất cả trên màn hình được. Khi người dùng muốn xem thêm, họ có thể chọn trang tiếp theo hoặc nhấp vào link Xem tiếp, lúc đó ứng dụng sẽ trình bày các bản tin ở các trang tiếp theo. Tham số totalRecords cho chúng ta biết được tổng số bản tin thật sự có trong chuyên mục đó.

Lưu ý: Khi phân tích thiết kế ban đầu bạn không thể nào hình dung được hết các yêu cầu phát sinh để thiết kế trước các thao tác cần thiết. Bạn phải cập nhật bản thiết kế thường xuyên để phù hợp với yêu cầu. Bản thiết kế này vẫn còn thiếu một số chức năng cần thiết mà tôi sẽ trình bày cho các bạn trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh sửa bản thiết kế này trong quá trình phát triển ứng dụng để phù hợp với các yêu cầu phát sinh mà chúng ta chưa nhìn thấy hết khi thiết kế.

Data Access Components

Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế các lớp dùng để truy xuất và cập nhật dữ liệu. Các hàm của các lớp DAO cũng khá đơn giản, chỉ làm nhiệm vụ cập nhật dữ liệu vào database và truy xuất dữ liệu từ database. Các bạn cũng thấy chức năng nó giống như trên lớp Business Logic, nhưng ở đây chúng ta không có bất kỳ ràng buộc logic gì, chỉ đơn giản thực hiện việc truy xuất dữ liệu mà thôi. Các business logic đã được kiểm tra trên lớp Business Logic.

Hiện thực lớp Business Logic & Data Access

Sau khi đã xong bước thiết kế, chúng ta sẽ tiến hành hiện thực 2 lớp Business và Data Access. Các bạn có thể xem source code đính kèm để biết chi tiết cách hiện thực 2 lớp này như thế nào. Lớp Presentation sẽ được thiết kế và hiện thực trong bài viết tiếp theo. Phần bên dưới tôi sẽ trình bày một số điểm chính trong cách hiện thực.

Hiện thực Data Access Components

Do ứng dụng của chúng ta đơn giản nên được giới hạn sẽ dùng với CSDL SQL Server 2000/2005 nên lớp này không được thiết kế để chạy cùng lúc với nhiều loại database khác nhau. Chúng ta sẽ dùng cái Stored Procedures để truy xuất dữ liệu an toàn và dễ thay đổi hơn, tránh bị các lỗi như SQL Injection(không thể tránh hoàn toàn nếu bạn không hiện thực đúng). Các bạn có thể xem qua một cách hiện thực một hàm cơ bản như thế nào:

public void CreateCategory(Category category)
{
using (SqlConnection connection = GetConnection())
{
SqlCommand command = new SqlCommand("spCategoriesCreate", connection);
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@KeyName", category.KeyName));
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Name", category.Name));
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Description", category.Description));
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Picture", category.Picture));
SqlParameter paramCategoryId = new SqlParameter("@CategoryId", SqlDbType.Int, 4);
paramCategoryId.Direction = ParameterDirection.Output;
command.Parameters.Add(paramCategoryId);
connection.Open();
command.ExecuteNonQuery();
if (paramCategoryId.Value != DBNull.Value)
category.CategoryId = (int)paramCategoryId.Value;
else
throw new DataAccessException(String.Format(Resources.Strings.CreateEntityException, "Category"));
}
}


Stored Procedure spCategoriesCreate đơn giản được viết như sau:

CREATE PROCEDURE dbo.spCategoriesCreate
@Name nvarchar(50),
@KeyName varchar(30),
@Description ntext,
@Picture varchar(256),
@CategoryId int output
AS
INSERT INTO Categories
(
Name,
KeyName,
Description,
Picture
)
VALUES
(
@Name,
@KeyName,
@Description,
@Picture
)

SELECT @CategoryId = SCOPE_IDENTITY()


Hiện thực lớp Business Logic

Hiện thực lớp Business Logic đòi hỏi bạn phải nắm rõ các business logic của ứng dụng. Ví dụ đối với ứng dụng tin tức của chúng ta thì khi tạo một chuyên mục mới, bạn phải kiểm tra xem KeyName của chuyên mục đó đã có trong hệ thống chưa? Nếu có rồi thì phải báo lỗi, và nếu chưa có thì chúng ta kiểm tra KeyName đó có hợp lệ hay không? (Chỉ chứa kí tự alphabet, chữ số, gạch dưới và gạch ngang...).

public static void CreateCategory(Category category)
{
// Has this key name existed?
if (!CheckKey(category.KeyName))
throw new BusinessException(String.Format(Resources.Strings.KeyNameExisted, category.KeyName));
// is this key name valid?
if (!ValidateKey(category.KeyName))
throw new BusinessException(String.Format(Resources.Strings.InvalidKeyName, category.KeyName));
// ok , now save it to database
CategoryDAO categoryDAO = new CategoryDAO();
categoryDAO.CreateCategory(category);
}

Click vào link dưới đây để download.
Ứng dụng tin tức asp.net 2.0

(theo Vietdev)


Gửi bởi: sondt
Lượt xem: 18937

 
Phạm Văn Dũng 27/10/07 05:48 PM
Cảm ơn bạn vì bài viết này. Rất thực tế và dễ hiểu.

van tai 03/11/07 11:48 AM
cam on cac ban . bai viet rat de hieu

Hồ Anh Hùng 19/11/07 11:36 PM
Rất hay, rất chuyên nghiệp chắc tác giả cũng từng làm nhiều dự án . Mình xin cám ơn , chúc bạn có nhiều bài viết hay và chi tiết hơn nữa về C#, C#.NET

Ngo Quang Hien 22/11/07 10:33 AM
Còn phần hiện thực cho lớp Presentation nữa đâu sao không thấy bạn post lên.

Thanh Ngoc 29/11/07 01:30 PM
Co Ban nao xay dung phan UI cua vi du nay chua, cho minh xin voi,
Cam on nhieu

bathoi 12/12/07 04:26 PM
Bài viết rất tuyệt, chỉ tiếc là mình đọc hơi muộn

Vũ Huy Tùng 17/12/07 11:09 AM
Chào các bạn, mình đã xây dựng phần UI của ứng dụng này.
Các bạn vào đây tải về tham khảo nhé!
http://kanvina.homelinux.com/NEWDEMO.rar
Host ở nhà lúc bật lúc không, bạn nào tải về rùi share nhé.

Vũ Huy Tùng 18/12/07 07:01 AM
Các bạn có thể vào trang này để tải về
http://031cct.somee.com/NEWDEMO.rar

sondt 18/12/07 08:45 AM
Cảm ơn Vũ Huy Tùng đã chia sẻ cho mọi người.
Để thuận tiện hơn tôi đã upload Demo của bạn lên server của website
Các bạn có thể tải về tại địa chỉ
http://zensoft.vn/Attachs/Articles/2343/NEWSDEMO.rar

phuongdt_tk1 18/12/07 11:32 AM
mình đang nghiên cứu về mô hình 3 lớp trong .net, bạn có thể chỉ cho mình tài liệu để  hiểu rõ hơn được không?Mình sắp có một buổi thuyết trình về vấn đề này.cám ơn nhiều nhé.

Vũ Huy Tùng 18/12/07 04:09 PM
Bạn có thể tham khảo tài liệu này
http://kanvina.homelinux.com/AppArch_download.pdf

alibaba 03/01/08 05:12 PM
Bai viet rat hay, cam on cac ban. Bạn nào có mã nguồn về menu nhiều cấp ko cho minh xin với. Ví dụ khi kích chọn menu bên trái sẽ sổ xuống những mục con nữa. Ai có share cho minh với nhé.
Cảm ơn các bạn.

Hoangtk3 19/01/08 02:18 PM
các bạn ơi cho m hỏi minh dã dowwn UI về nhưng ko chạy được (mình dùng c# 2005 và sql sever 2000)mình click vào sln và f5.bạn nào giúp mình với.thanks

sondt 19/01/08 05:31 PM
Có thể bạn chưa set project startup
Bạn vào menu View\ Solution Explorer
Trong Solution Explorer right-click vào project chọn set StartUp project

anhduongxanh 20/01/08 12:41 PM
bac admin oi e thu rui nhung cung ko duoc no hien dong loi sau"An error has occurred while establishing a connection to the server.  When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) "..co fai do e khong cai sql 2005 ko?bac xu ly jup em voi.thanks bac nhiu

Vũ Huy Tùng 21/01/08 08:06 PM
Các bạn cài thêm phần SQL 2005 Server Express Edition trong bộ .Net 2005 là chạy được.
Nếu dùng SQL 2000 thì tạo lại CSDL sửa lại kết nối trong web.config

văn công 28/02/08 01:31 PM
cảm ơn bạn hay quá!!

MANUCIAN 29/03/08 09:29 PM
Anh Tùng ơi, em đang xây dựng một ứng dụng web cũng là NEWS như anh, nhưng các entity em thừa kế đối tượng ds. Em muốn xin nick yahoo của anh để tiện nói chuyện được không ạ?

Dinh Hong 24/04/08 05:55 AM
Troi oi hum nay tui moi doc bai nay ah. Thay cung hay! pac Tung oi em se lam thu 1 web NEWS...neu co gi thac mac thi mong pac se "chi giao" jup em nha! Se co gang lam den ngay 27/04...ok gap lai pac sau nhe!

cuongxoi 05/05/08 05:37 PM
Xin hoi khi tui di phong van ho hoi toi la cau truc 3 tang va tui cung tra loi nhu tren thi ho ko dong y ho noi day chi la tang vat ly vay ban hay cho tui hoi 3 tang dung nghia la gi? Cam on nhieu heeeeee

tuoithoxua 16/05/08 05:15 PM
Mấy bạn phát triển mã nguồn đưa lên trong giao diện đẹp thật, thanks

nguyen van dung 13/09/08 06:39 PM
Ban oi sao khi khong khai bao réỏuce file thi khong the nao ket noi duoc ban co the chi gium minh khong ?

nhphuong 17/09/08 03:51 PM
Bạn có thể cho cái script database luôn ko ?
down về chạy nó err

Source Error:
Line 24:      ASP.NET to identify an incoming user.
Line 25:        -->
Line 26: <authentication mode="Windows"/>
Line 27: <pages styleSheetTheme="Black"></pages>
Line 28: <!--Huynh Van Tam 23/10/08 09:54 AM
Tuyệt vời! Bài viết rất hay, tôi đang nghiên cứu ve web application, gặp bài này thật là tuyệt! Cám ơn website

le quoc tuan 04/11/08 12:34 AM
mih doc roi .mo hih 3 lop kha hay,ban viet kha de hieu mac du gio mih chua hieu lam nhug thay co hy vog se lam do an tot day,chuc moi nguoi thuan loi va may man nhieu

Hà Nhân 27/11/08 02:32 PM
Mình thấy cái nè rất hay, cái nè viết ko có code behind khác như mình học ở trường wá trời luôn, với lại có nhiều cái trong project còn lổi trong khi xem degign mà trong lúc run ko bi lỗi. cái nè rất bổ ích

nguyenkhuyen251083 12/12/08 09:18 AM
anh Huy Tùng oi, bài viết của anh hay lắm. Bọn em đang xây dựng Website TinTúc sử dụng mô hình ba lớp. Anh có thể gửi cho em tài liệu liên quan đến mô hình ba lớp được không. Nếu có thể anh cho em sđt hoặc nickname của anh để em tiện liên hệ được không? Cảm ơn anh!

TH 23/12/08 03:18 PM
Hi vọng bạn sẽ có nhiều bài viết hay và bổ ích hơn nữa.

Anhduongxanh86 16/04/09 02:42 PM
bạn ơi cho mình hỏi mình muốn lưu ảnh vào thư mục Admin/Images/Upload thì phải sửa trong Newsservices thế nào.mình sửa hoài mà không đc.để 1 thư mục nằm trong thư mục gốc thì đc.thanks.

anhduongxanh 16/04/09 02:47 PM
bạn ơi cho mình hỏi mình muốn lưu ảnh vào thư mục Admin/Images/Upload thì phải sửa trong Newsservices thế nào.mình sửa hoài mà không đc.để 1 thư mục nằm trong thư mục gốc thì đc.thanks.

leeseawuyhs 26/04/09 05:08 PM
Mình đang cần tìm Một bản như thế để tham khảo. Vì mới học Lập trình nên chưa đưọc rỡ lắm.
Thành viên nào đã hoàn thành xong Trang tin tức với Các Site cụ thể(Như cập nhât, thêm, sửa , xoá trên Web form).
Mình biết cơ chế hoạt động cảu các Lớp nhưng để phát triển trên Web Form thì mình không thể.
-------------
Send cho mình bản Full này nhé(Vì bản trên chỉ viết các class còn trên form thì chưa). Giúp mình nhé!

--------
Cảm ơn các Thành viên.

Chức vui vẻ!

Nguyễn hải minh 03/05/09 01:59 PM
Bài viết rất hay. nhưng bạn ơi có source của vb net kong
C# minh khong rành lắm.

MjnhKata 19/09/09 07:01 PM
Thật là tuyệt em học qua C# và bây giờ đang học ASP.NET/C# tìm được bài này tham khảo thích lắm :D em đang muốn tìm hiểu thêm liệu ai có 1 bản code về trang tin tức của ASP.NET/C# ko có thể share cho em xem về nghiên cứu đc chứ mail của em là quangminh.89@gmail.com thanks :)

Nguyen Sang 16/01/10 08:33 PM
Cho mình hỏi, mình chạy ofline trang DEMO của trang web trên bằng Visual Studio 5 thì chạy bình thường không báo lỗi nhưng khi upload lên host và chảy online thì báo lỗi: "User can't use this action". Xin các bạn giúp dùm

Nguyễn Thị Quỳnh Liên 26/02/10 08:48 AM
Tôi rất thích bài viết của a Tùng. A Tùng có thể cho tôi biết nick yahoo được không ? Vì hiện tôi đang làm bài web tin tức, đang rất cần hướng dẫn thêm. Cám ơn.

adm 15/03/10 11:26 PM
Bài viết hay

eminem 16/06/10 02:31 PM
bài này hay quá, đang chuẩn học và nghiên cứu web. cám ơn rất nhiều

Quảng cáo Hải Phòng
Quảng cáo Hải Phòng
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.8   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500