Thành viên
 
 
 
VUTRONGTHANG01
Đăng ký ngày:
17/02/2009
Bài viết: 2
Gửi tin nhắn
Gửi mail trong ASP.NET
  Trung bình: 2.6 (Đã có 27 lượt đánh giá)
   04/05/2010 05:57 AM

Đây là code để gửi mail trong ASP.NET, các bạn có thể tham khảo: File sendmail.aspx 

Đây là code để gửi mail trong ASP.NET, các bạn có thể tham khảo:
File sendmail.aspx

Mã:

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import NameSpace="System.Web.Mail" %>

<script runat="server">
  protected void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) {
    if(!Page.IsPostBack)
      Message.Text = "Send mail in ASP.NET with C#";
  }

  protected void Send_Email(Object Sender, EventArgs e) {
    MailMessage mail = new MailMessage();

      mail.To = Request.Form["to"];
      mail.From = Request.Form["from"];

      if(Request.Form["format"].

Equals("text"))
                mail.BodyFormat = MailFormat.Text;
            else
                mail.BodyFormat = MailFormat.Html;

            mail.Subject = Request.Form["subject"];
            mail.Body = Request.Form["body"];

        SmtpMail.SmtpServer = "mail.nghean-aptech.com";
        SmtpMail.Send(mail);
        Response.Flush();

        Message.Text = "Da gui di...<br><br>" +
                "<a href=\"sendMail.aspx\">Go Back</a>";
    }
</script>
<html>
<head>
    <title>Gui mail trong ASP.NET với C#</title>
    <style>
    a { font-size:8pt; font-family:Tahoma; font-weight:normal;
        color:maroon; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/demostyle.css">
</head>
<body bgcolor="white">

<p align="center" class="title">
    <asp:label id="Message" runat="server" />
</p>

<% if(!Page.IsPostBack) { %>
    <p align="center">All fields are required.</p>

<form method="post" runat="server">    
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tr>
        <td width="20%" align="right">From : </td>
        <td><input type="text" name="from"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">To : </td>
        <td><input type="text" name="to"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">MailFormat : </td>
        <td>
            <select name="format">
                <option value="text">Text</option>
                <option value="html">HTML</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Subject : </td>
        <td><input type="text" name="subject" style="width:400;"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" align="right">Body : </td>
        <td>
        <textarea cols="5" rows="10" name="body" style="width:400;">
        </textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td> </td>
        <td>
        <input type="submit" OnServerClick="Send_Email" runat="server"
        class="submit" value=" " /> Gui di!
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<% } %>

</body>
</html>


Gửi bởi: vutrongthang01
Lượt xem: 4326

 
newalone 01/11/10 05:41 PM
minh đang học C# (asp.net)
Trước mình viết C++ gửi thẳng, ví dụ abc@xyz.com
C# có làm được ko? Cám ơn các bạn!

newalone 04/11/10 06:04 PM
Mình nghĩ ra rồi, viết hàm send_mail(char *szAddress) trong C++ cho vào dll. Rồi từ C# gọi nó.
Chỉ sợ viết xong trong C# lại có cách dơn giản hơn...

Quảng cáo Hải Phòng
Quảng cáo Hải Phòng
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.6   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500