Thành viên
 
 
 
Hàm Excel tính tuổi nợ, số dư bình quân
  Trung bình: 2.0 (Đã có 3 lượt đánh giá)
   17/07/2007 09:08 AM

Kế toán công nợ thường phải tính tuổi số dư khoản phải thu của khách hàng để biết khoản nào cần được thu trước, ngoài ra còn phải tính số dư bình quân của các khoản phải thu này nhằm "nâng cao chất lượng quản lý tài chính". Nếu không có phần mềm kế toán cung cấp sẵn các chức năng này hoặc phải tác nghiệp bằng Excel một cách thủ công thì tôi đảm bảo bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của kế toán công nợ không khác gì "cửu vạn". Hai hàm Excel dưới đây có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác yêu đời. 

Ví dụ chúng ta có 1 sheet dữ liệu của khách hàng như hình dưới đây.zensoft website - ham tinh so tuoi no, so du binh quan

• Cột thứ nhất là ngày tháng giao dịch với khách hàng (sắp xếp theo ngày tăng dần)

• Cột thứ hai là số tiền phải thu của khách hàng (ghi nợ)

• Cột thứ ba là số đã thu được của khách hàng (ghi có)

• Cột thứ tư là cột thứ 2 trừ cột thứ 3

• Cột thứ năm là cân đối còn phải thu sau từng giao dịch, cột 6 là ghi chú

Việc tính toán chỉ cần cột 1 đến cột 4.

Tạo hàm

1. Function OldOfDebt(mRange As Range, toDate As Date) As Double

Hàm này trả về tuổi của khoản phải thu theo ngày, bằng cách giải đáp số dư còn phải thu tại ngày cuối cùng là các khoản phải thu của các ngày nào theo nguyên tắc khoản đã thu được sẽ là thanh toán cho khoản phải thu đến trước, sau đó tính ra số ngày theo trọng số của từng khoản đối với số dư.

Hàm có hai tham số, thứ nhất mRange chính là vùng tính toán, trong ví dụ là A2:D13; thứ hai toDate là ngày để xác định tuổi (toDate phải lớn hơn ngày cuối cùng phát sinh giao dịch với khách hàng), trong hình là C19. Theo ví dụ hàm tính tuổi của khoản phải thu có giá trị 191.000 là 146,36 ngày trả về tại ô E19.

2. Function AvgBalance(mRange As Range, toDate As Date) As Double

Hàm này có tham số y hệt hàm trên, trả về số dư còn phải thu trung bình của các khách hàng theo tỷ trọng về thời gian. Trong hình, hàm tính ra số dư bình quân trả về ô E21 là 106.791 với mRange là A2:D13 và toDate là 31/12/2005. (Bạn có thể tính được tổn thất do khách hàng này chiếm dụng bằng Hàm x lãi suất trong khoảng thời gian A2 đến A13).

Mã nguồn

    Public Function OldOfDebt(ByVal mRange As Range, ByVal toDate As Date) As Double
        Dim rDate As Range 'Cot ngay
        Dim rDebit As Range 'Cot ghi no
        Dim rCredit As Range 'Cot ghi co
        Dim mPaid As Double 'Tong so da thu duoc
        Dim mClose As Double 'So du cuoi tai ngay toDate
        Dim mAccDebit As Double 'Debit cong don
        Dim thisAmount As Double
        Dim thisDate As Double
        Dim mRow As Long 'Bien dem so dong
        Dim i As Long
        Dim ret As Double 'Gia tri tro ve
        mRow = mRange.Rows.Count
        rDate = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))
        rDebit = mRange.Range(Cells(1, 2), Cells(mRow, 2))
        rCredit = mRange.Range(Cells(1, 3), Cells(mRow, 3))
        mPaid = Application.WorksheetFunction.Sum(rCredit)
        mClose = Application.WorksheetFunction.Sum(rDebit) - Application.WorksheetFunction.Sum(rCredit)
        For i = 1 To mRow
            If rDebit.Cells(i, 1).Value <> 0 Then
                mAccDebit = mAccDebit + rDebit.Cells(i, 1).Value
                If mAccDebit > mPaid Then
                    thisAmount = Application.WorksheetFunction.Min(mAccDebit - mPaid, rDebit.Cells(i, 1).Value)
                    thisDate = rDate.Cells(i, 1).Value
                    ret = ret + thisAmount * (toDate - thisDate) / mClose
                End If
            End If
        Next i
        OldOfDebt = ret
    End Function
    Public Function AvgBalance(ByVal mRange As Range, ByVal toDate As Date) As Double
        Dim rDate As Range
        Dim rAmount As Range
        Dim mRow As Long
        Dim mLenght As Long 'quang thoi gian tu ngay dau den toDate
        Dim i As Long
        Dim ret As Double
        mRow = mRange.Rows.Count
        rDate = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))
        rAmount = mRange.Range(Cells(1, 4), Cells(mRow, 4))
        mLenght = toDate - rDate.Cells(1, 1)
        For i = 1 To mRow
            ret = ret + rAmount.Cells(i, 1) * (toDate - rDate.Cells(i, 1)) / mLenght
        Next i
        AvgBalance = ret
    End Function


Gửi bởi: sonnh
Lượt xem: 2302

 
Vuong thi đào 20/08/10 11:18 AM
hay

Tuixach360.com
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.0   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500